KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
FINANSOWO-KSIĘGOWA

RZETELNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

OFERTA

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, NBP

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną
 • Obsługa Płatnik
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • E-deklaracje

INNE

 • Rozliczenia PFRON, SOD, ZFRON
 • ZFŚS
 • Regulaminy pracy, wynagrodzeń
 • Delegacje krajowe i zagraniczne

Biuro Rachunkowe
PROGRES
Daria Lechowska

ul. Słoneczna 36
42-260 Rudnik Wielki
k/Częstochowy

tel. kom. 608 538 115

www.biuroprogres.pl
biuro@biuroprogres.pl